top of page
婚禮紀實 Li & Chiang
​@新北市 新店區 頤品大飯店
Photographer: Andy Liu
Andy L. Studio 安迪攝影創意工作室
[推薦] 生動婚攝-安迪影像 by Li and Chiang
https://www.ptt.cc/bbs/GetMarry/M.1545924343.A.1DC.html​
LCTP-0001
LCTP-0003
LCTP-0010
LCTP-0012
LCTP-0014
LCTP-0019
LCTP-0025
LCTP-0032
LCTP-0035
LCTP-0049
LCTP-0058
LCTP-0064
LCTP-0075
LCTP-0083
LCTP-0091
LCTP-0121
LCTP-0133
LCTP-0148
LCTP-0160
LCTP-0179
LCTP-0181
LCTP-0187
LCTP-0192
LCTP-0199
LCTP-0206
LCTP-0217
LCTP-0221
LCTP-0224
LCTP-0231
LCTP-0233
LCTP-0235
LCTP-0254
LCTP-0262
LCTP-0313
LCTP-0375
LCTP-0401
LCTP-0405
LCTP-0407
LCTP-0453
LCTP-0461
LCTP-0461
LCTP-0470
LCTP-0470
LCTP-0477
LCTP-0478
LCTP-0479
LCTP-0483
LCTP-0485
LCTP-0485
LCTP-0487
LCTP-0491
LCTP-0509
LCTP-0518
LCTP-0521
LCTP-0524
LCTP-0525
LCTP-0541
LCTP-0574
LCTP-0588
LCTP-0589
LCTP-0595
LCTP-0617
LCTP-0637
LCTP-0686
LCTP-0705
bottom of page